کانال جمعیت توانیابانجمعیت توانیابان
0

دسته بندی

نهاد و سازمان ها

توضیحات

جمعیت توانیابان همدان یک سازمان مردم نهاد است که به فعالیت در حوزه توانبخشی معلولین و ایجاد فرصت برابر و یکسان برای ایشان و سایرین می پردازد

تبلیغات