کانال قشقایی ها جیرانکانال قشقایی ها جیران
0

دسته بندی

قومیت ، فرهنگی تاریخی

توضیحات

کانال مخصوص ایل بزرگ قشقایی

تبلیغات