کانال کوردپلاسکانال کوردپلاس
0

دسته بندی

قومیت ، فرهنگی تاریخی

توضیحات

کانالی برای همزبان های کورد و دیگر هموطنان عزیز،کوردپلاس یعنی کوردوفراترازکورد

تبلیغات